Grantiau Cymunedol

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn English

Rydym yn chwilio am bum grŵp cymunedol i drawsnewid gofodau trefol gyda grant o £2000 gan Tyfu’n Wyllt

Image
Two women working on a garden bed
Denmark Hill Community Garden / Jeff Eden, RBG Kew

Ydych chi’n rhan o grŵp cymunedol, ieuenctid neu wirfoddol? Oes gan eich grŵp syniad prosiect i helpu i gysylltu pobl leol gyda’r byd naturiol? Ydych chi’n gwybod am ofod trefol fyddai’n ddelfrydol i’w drawsnewid?

Os yw eich ateb i’r uchod yn gadarnhaol – ymgeisiwch am grant prosiect cymunedol oddi wrth Tyfu’n Wyllt a dod â syniadau eich grŵp yn fyw. Byddwch yn ein helpu gyda’n cennad i ddod â phobl at ei gilydd i werthfawrogi a mwynhau planhigion brodorol y DU.

Dyddiad cau i ymgeisio: 10am 04/04/2022

 

Beth yw’r cynllun?

Yn y DU, rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth wych o rywogaethau o blanhigion brodorol. Maen nhw nid yn unig yn cyflwyno lliw a diddordeb i’n bywydau, ond maent hefyd yn darparu ffynonellau bwyd allweddol a lloches ar gyfer ein pryfed, ein hadar a bywyd gwyllt arall.  

Er eu bod yn werth chweil i’w tyfu a’u profi, yn anffodus mae llawer o’n rhywogaethau brodorol yn y DU yn dirywio, yn enwedig mewn ardaloedd mwy trefol.

Mae Tyfu’n Wyllt yn cynnig grantiau o £2000 i bum grŵp o bob cwr o’r DU hoffai ein helpu i newid hyn, trwy drawsnewid ardal drefol trwy blannu a chymryd camau cadarnhaol dros natur.

Rydym yn chwilio am grwpiau fydd yn cynnwys pobl eraill yn eu prosiect a chreu trawsnewidiadau fydd o fudd i’w cymuned ehangach.

 

Bydd grwpiau llwyddiannus yn derbyn…

  • Grant o £2000 i drawsnewid gofod a dod â’u syniadau prosiect yn fyw.
  • Cyfleoedd i gysylltu a rhannu profiadau gyda’r grwpiau llwyddiannus eraill ar draws y DU.  
  • Mynediad i sgyrsiau a hyfforddiant a hwylusir gan Tyfu’n Wyllt i gefnogi gweithgarwch y prosiect.

Sylwer: Gall y prosiectau ddechrau ym mis Mai a bydd rhaid eu cwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2022.

 

Image
Woman kneeling in plants, gardening
Cordwainers Grow/ Ines Stuart-Davidson, RBG Kew

 

Sut i ymgeisio...

Cam 1 – Darllenwch ein canllaw i ymgeiswyr. Gwiriwch bod eich grŵp a’ch syniad prosiect yn gymwys.

Cam 2 – Ewch ati i sgwrsio a dyfeisio gyda’ch grŵp, er mwyn penderfynu ar eich syniad buddugol.

Cam 3 – Paratowch ‘gyflwyniad cryno’, fideo 5 munud o hyd, yn dweud wrthym beth ydych am ei wneud a sut y byddwch yn ei wneud.

Cam 4 – Cwblhewch a chyflwynwch ein ffurflen gais fer erbyn 10am 04/04/22

Darllenwch trwy’r cwestiynau i gyd. Rydym wedi eu rhestru yn y ddogfen hon er mwyn ei gwneud hi’n haws ichi baratoi.

File
Tyfu’n Wyllt Grantiau Cymunedol - Cwestiynau 2022.pdf

 

Unwaith i’r dyddiad cau basio, byddwn yn creu rhestr fer o’r syniadau prosiect sydd wedi gwneud yr argraff fwyaf arnom.

Os bydd hyn yn cynnwys eich syniad chi, yna fe ofynnwn ichi am ragor o fanylion am eich cynlluniau. Yna, bydd ein panel o arbenigwyr yn dethol y pum prosiect llwyddiannus.

 

Mwy amdanom ni...

Tyfu’n Wyllt yw menter ddysgu allgymorth genedlaethol Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Kew.

Cefnogir prosiectau cymunedol Tyfu’n Wyllt gan Alexander McQueen, sy’n dod â phobl at ei gilydd i werthfawrogi a mwynhau planhigion brodorol y DU.

 

Image
Community group stand in front of a mural and garden they have created
Heath Hands / Ines Stuart-Davidson, RBG Kew

Canllaw i ymgeiswyr

Accordion

Cysylltu

Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech drafod eich syniadau...

E-bostiwch Tyfu’n Wyllt: hellogrowwild@kew.org

Galwch ni ar: 07826 873 421 neu ar 020 4526 4885.

Content

Stay in touch

Subtitle

We're passionate about UK native plants and fungi, and how they can help people grow and learn together. Sign up to find out more!