Grantiau Cymunedol

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn English

Rydym yn chwilio am bum grŵp cymunedol i drawsnewid gofodau trefol gyda grant o £2000 gan Tyfu’n Wyllt

Two women working on a garden bed
Denmark Hill Community Garden / Jeff Eden, RBG Kew

Ydych chi’n rhan o grŵp cymunedol, ieuenctid neu wirfoddol? Oes gan eich grŵp syniad prosiect i helpu i gysylltu pobl leol gyda’r byd naturiol? Ydych chi’n gwybod am ofod trefol fyddai’n ddelfrydol i’w drawsnewid?

Os yw eich ateb i’r uchod yn gadarnhaol – ymgeisiwch am grant prosiect cymunedol oddi wrth Tyfu’n Wyllt a dod â syniadau eich grŵp yn fyw. Byddwch yn ein helpu gyda’n cennad i ddod â phobl at ei gilydd i werthfawrogi a mwynhau planhigion brodorol y DU.

Dyddiad cau i ymgeisio: 10am 04/04/2022

 

Beth yw’r cynllun?

Yn y DU, rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth wych o rywogaethau o blanhigion brodorol. Maen nhw nid yn unig yn cyflwyno lliw a diddordeb i’n bywydau, ond maent hefyd yn darparu ffynonellau bwyd allweddol a lloches ar gyfer ein pryfed, ein hadar a bywyd gwyllt arall.  

Er eu bod yn werth chweil i’w tyfu a’u profi, yn anffodus mae llawer o’n rhywogaethau brodorol yn y DU yn dirywio, yn enwedig mewn ardaloedd mwy trefol.

Mae Tyfu’n Wyllt yn cynnig grantiau o £2000 i bum grŵp o bob cwr o’r DU hoffai ein helpu i newid hyn, trwy drawsnewid ardal drefol trwy blannu a chymryd camau cadarnhaol dros natur.

Rydym yn chwilio am grwpiau fydd yn cynnwys pobl eraill yn eu prosiect a chreu trawsnewidiadau fydd o fudd i’w cymuned ehangach.

 

Bydd grwpiau llwyddiannus yn derbyn…

 • Grant o £2000 i drawsnewid gofod a dod â’u syniadau prosiect yn fyw.
 • Cyfleoedd i gysylltu a rhannu profiadau gyda’r grwpiau llwyddiannus eraill ar draws y DU.  
 • Mynediad i sgyrsiau a hyfforddiant a hwylusir gan Tyfu’n Wyllt i gefnogi gweithgarwch y prosiect.

Sylwer: Gall y prosiectau ddechrau ym mis Mai a bydd rhaid eu cwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2022.

 

Woman kneeling in plants, gardening
Cordwainers Grow/ Ines Stuart-Davidson, RBG Kew

 

Sut i ymgeisio...

Cam 1 – Darllenwch ein canllaw i ymgeiswyr. Gwiriwch bod eich grŵp a’ch syniad prosiect yn gymwys.

Cam 2 – Ewch ati i sgwrsio a dyfeisio gyda’ch grŵp, er mwyn penderfynu ar eich syniad buddugol.

Cam 3 – Paratowch ‘gyflwyniad cryno’, fideo 5 munud o hyd, yn dweud wrthym beth ydych am ei wneud a sut y byddwch yn ei wneud.

Cam 4 – Cwblhewch a chyflwynwch ein ffurflen gais fer erbyn 10am 04/04/22

Darllenwch trwy’r cwestiynau i gyd. Rydym wedi eu rhestru yn y ddogfen hon er mwyn ei gwneud hi’n haws ichi baratoi.

Tyfu’n Wyllt Grantiau Cymunedol - Cwestiynau 2022.pdf

 

Unwaith i’r dyddiad cau basio, byddwn yn creu rhestr fer o’r syniadau prosiect sydd wedi gwneud yr argraff fwyaf arnom.

Os bydd hyn yn cynnwys eich syniad chi, yna fe ofynnwn ichi am ragor o fanylion am eich cynlluniau. Yna, bydd ein panel o arbenigwyr yn dethol y pum prosiect llwyddiannus.

 

Mwy amdanom ni...

Tyfu’n Wyllt yw menter ddysgu allgymorth genedlaethol Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Kew.

Cefnogir prosiectau cymunedol Tyfu’n Wyllt gan Alexander McQueen, sy’n dod â phobl at ei gilydd i werthfawrogi a mwynhau planhigion brodorol y DU.

 

Community group stand in front of a mural and garden they have created
Heath Hands / Ines Stuart-Davidson, RBG Kew

Canllaw i ymgeiswyr

Gallwn ariannu…

Sefydliadau nid-er-elw Megis grwpiau gwirfoddol, ieuenctid neu gymunedol. Ysgolion uwchradd, grwpiau trigolion, cymdeithasau cymunedol, awdurdodau / byrddau iechyd.

Yn anffodus ni ellir derbyn y canlynol…

 •  Ysgolion meithrin neu gynradd
 •  Awdurdodau Lleol
 •  Unig fasnachwyr neu unigolion
 • Prosiectau ble y gellid defnyddio cyllid Tyfu’n Wyllt at fudd masnachol
 • Mudiadau a phrosiectau sydd wedi eu lleoli y tu allan i’r DU.

 

Mae angen i’ch grŵp fod a…

Dau aelod o staff neu wirfoddolwyr fydd yn gallu trafod gyda Tyfu’n Wyllt:

 • Prif gyswllt prosiect. Y person fydd yn gyfrifol am drosglwyddo’r prosiect a’r prif berson cyswllt ar gyfer Tyfu’n Wyllt.
 • Ail gyswllt. Yn ddelfrydol, rhywun mewn uwch-swyddogaeth ac sy’n ariannol atebol, e.e. ymddiriedolwr neu gyfarwyddwr.

Bydd angen i’r personau cyswllt hyn fod yn 18 oed neu drosodd ac ni allant berthyn i’w gilydd trwy unrhyw gysylltiad teuluol.

 • Cyfansoddiad diweddar, neu ddogfen lywodraethu debyg, sy’n amlinellu eich pwrpas, nodau ac amcanion. Dylai hon fod wedi ei chytuno a’i harwyddo gan fwrdd eich grŵp.
 • Ei gyfrif banc ei hun, yn enw eich grŵp. Byddwn angen gweld tystiolaeth o hyn cyn inni dalu eich grant.
 • Y polisïau a’r gweithdrefnau perthnasol yn eu lle, er mwyn sicrhau y gallwch gwblhau eich prosiect yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Dyma restr o’r hyn fyddwn ei angen:

Polisi cyfle cyfartal

Polisi a gweithdrefnau diogelu plant ac oedolion agored i niwed

Polisi iechyd a diogelwch, yn cynnwys Covid-19

Canllawiau gwirfoddoli - os yn bwysig i’r prosiect

Gwnewch yn siŵr bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus priodol ar gyfer eich gweithgareddau.

Sylwer: Gofynnir ichi lanlwytho eich polisi a gweithdrefnau diogelu wrth ymgeisio. Fyddwn ni ddim angen gweld tystiolaeth o’r polisïau eraill ar y rhestr yn ystod y cyfnod ymgeisio, ond gallwn ofyn amdanynt yn nes ymlaen.

Gofynnwch am ganiatâd perchennog y tir.

Ble fydd syniad eich prosiect yn cynnwys trawsnewid gofod neu gynnal gweithgareddau ar dir sydd ddim yn berchen i chi, byddwch angen caniatâd perchennog y tir. Fe ofynnwn ichi gyflwyno cadarnhad eich bod wedi derbyn y caniatâd hwn wrth ymgeisio.

purple and yellow flowers growing in a field

 

Mae angen i’ch grŵp a’ch prosiect fod wedi eu lleoli mewn ardal drefol yn y DU.  

Dylai eich prosiect ganolbwyntio ar flodau gwyllt a / neu blanhigion brodorol y DU, trwy eu tyfu ac fel ysbrydoliaeth, gan helpu pobl eraill i rhyw fathddeall eu pwysigrwydd ar gyfer yr amgylchedd a’n bywydau.  

Dylai eich prosiect anelu i gyfoethogi bioamrywiaeth eich gofod, gyda phlannu / tyfu fel gweithgaredd graidd. ’Does dim rhaid mai tyfu yw eich unig weithgaredd, ond dylai fod wrth galon eich prosiect. Rydym yn awyddus i ariannu prosiectau fydd yn annog natur i ffynnu, gan gael effaith positif ar gyfer pryfed peillio, adar a bywyd gwyllt arall.  

Mae angen i’ch prosiect gynnwys rhyw fath o drawsnewidiad ffisegol i le neu leoliad.  Gallai hwn fod yn lleoliad unigol, fel gardd yn eich canolfan gymunedol leol neu welyau blodau angof ger eich siopau lleol. Fel arall, gallech gynnwys nifer o leoliadau gaiff eu cysylltu trwy eich prosiect. Er enghraifft, pe baech chi’n rhoi blwch ffenestr neu gafn plannu i bob person ar eich stryd a’r gefnogaeth i fynd ati i dyfu.

 

Mae Tyfu’n Wyllt yn awyddus i ariannu grwpiau sy’n malio am y blaned ac fydd yn dewis deunyddiau ac arferion cynaliadwy wrth gyflawni eu prosiect. Fel rhan o hyn, byddwn yn gofyn i bob grŵp llwyddiannus i ymrwymo i ddim ond prynu compost di-fawn. Ar y ffurflen ymgeisio am grant byddwn yn gofyn ichi hefyd ddweud wrthym am unrhyw gamau eraill y bydd eich grŵp yn eu cymryd i fod yn amgylcheddol gyfeillgar ac unrhyw ddewisiadau cynaliadwy y byddwch yn eu gwneud.

Er enghraifft, defnyddio deunyddiau eilgylch, prynu’n lleol, compostio, gosod casgen casglu dŵr, peidio defnyddio plaladdwyr ayyb.

 

Dylech anelu i rannu eich prosiect gydag o leiaf 300 o bobl. Efallai bod hwn yn ymddangos yn rif mawr, ond fydd hi dim yn rhy anodd i’w gyrraedd gyda’r rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol i’ch helpu. Byddwn yn edrych i weld sut fydd pobl eraill yn elwa o’ch syniad prosiect, felly meddyliwch am ansawdd ac effaith yr hyn fydd eich prosiect yn ei gynnig.  

Dylai eich prosiect weithio gydag un neu fwy o gynulleidfaoedd targed Tyfu’n Wyllt:   Pobl ifanc 12-25 oed Pobl sy’n profi rhyw fath o anfantais neu lai o fynediad i wasanaethau Pobl sy’n ymgysylltu llai gydag eraill yn eu cymuned leol Pobl sy’n wynebu rhwystrau i gysylltu gyda natur Pobl anabl neu bobl sydd ag anghenion ychwanegol

 

Sylwer - allwn ni ddim cefnogi prosiectau a drosglwyddir mewn ardaloedd gwledig, cadwraethol neu warchodedig fel SoDdGA. Yn ogystal, allwn ni ddim ariannu unrhyw brosiectau sydd angen caniatâd cynllunio, gan y byddai’r broses hon yn cymryd gormod o amser.

Gellir defnyddio grant oddi wrth Tyfu’n Wyllt i dalu am holl gostau a gweithgareddau eich prosiect. Gall hyn gynnwys hadau, planhigion, pridd, deunyddiau, digwyddiadau, costau gweithdai, arbenigwyr penodol a chostau contractwyr.  

Gall ymgeiswyr ddyrannu hyd at 25% o grant Tyfu’n Wyllt tuag at gostau staff sy’n ymwneud â throsglwyddiad uniongyrchol gweithgareddau’r prosiect. Gall hyn gynnwys paratoi a throsglwyddo gweithdai, cymorth gan wirfoddolwyr, sesiynau ymarferol.  

Ni ellir defnyddio grant Tyfu’n Wyllt i dalu am gostau sefydliadol craidd nac am gostau staff sydd ddim yn ymwneud â throsglwyddiad uniongyrchol y prosiect.  

Gellir defnyddio grantiau i dalu i unigolion nad ydynt yn cael eu cyflogi gan eich sefydliad a sefydliadau partner i drosglwyddo gweithgareddau prosiect. Bydd rhaid i’r hyn y maent yn ei wneud fod yn berthnasol i nodau eich prosiect a’r deilliannau arfaethedig. (Os caiff eich syniad prosiect ei osod ar y rhestr fer ar gyfer yr ail gam, fe ofynnwn ichi am fanylion llawn hyn).  

Nid ydym yn gofyn am arian cyfatebol ac ni chaiff ei sgorio fel rhan o gais eich grŵp. Os oes gennych ariannu arall ar gyfer prosiectau cysylltiedig fydd yn cael eu cynnal yn yr un gofod, gallwch ddweud mwy wrthym am hyn os caiff eich prosiect ei osod ar y rhestr fer. Disgwylir y gellir trosglwyddo’r syniad prosiect a ddisgrifir yn eich cais yn gyfforddus gyda’r grant o £2000 oddi wrth Tyfu’n Wyllt, yn annibynnol o unrhyw ariannu arall.  

 • Ni ellir defnyddio’r grant i brynu eitemau sydd ddim yn ymwneud yn uniongyrchol â’ch prosiect.  
 • Dylech osgoi cyllidebau sydd ond yn talu am seilwaith ffisegol; meddyliwch hefyd am gostau cael pobl i gymryd rhan yn y prosiect.

Byddwch yn falch i glywed na fyddwn angen adroddiadau prosiect maith… diolch byth! Os bydd eich cais yn llwyddiannus, fe ofynnwn ichi gwblhau arolygon gwerthuso syml er mwyn ein helpu i fesur effaith y grant, ar ddechrau, ar ganol ac ar ddiwedd eich prosiect.  

Yn ogystal, fe ofynnwn i’ch grŵp dynnu lluniau o’ch prosiect ar waith, er mwyn cofnodi trawsnewidiad eich gofod a rhannu rhai o’r rhain gyda ni.  

Rydym yn chwilio am grwpiau gydag arweinyddion prosiect sy’n awyddus i gysylltu, rhannu profiadau a dysgu oddi wrth brosiectau eraill a ariennir. Byddwn yn hwyluso sesiynau cwrdd ar-lein ar gyfer arweinyddion prosiectau, tua dechrau, canol a diwedd y cyfnod a ariennir. Rydym yn rhagweld cynnal o leiaf dair sesiwn ac fe wnawn ein gorau i bennu dyddiadau ac amserau fydd yn gweithio i’r mwyafrif o bobl.  

Bydd Tyfu’n Wyllt yn creu astudiaethau achos am eich prosiect er mwyn ei rhannu gyda’n cynulleidfa ehangach ac arianwyr ein prosiectau. Bydd hyn yn arddangos cyflawniadau eich prosiect ac efallai y gofynnwn os allwn ymweld â’ch prosiect yn ystod yr haf, i dynnu lluniau ac i siarad gydag aelodau o’ch grŵp.

I ymgeisio, casglwch eich grŵp at ei gilydd a dechrau cynllunio eich ‘cyflwyniad cryno’ - fideo byr, heb fod yn hwy na 5 munud, yn dweud wrthym yr hyn yr ydych am ei wneud, sut y byddwch yn ei wneud ac awgrym o sut y byddwch yn gwario’r arian.

Dylech gynnwys dolen i’ch fideo ar eich ffurflen gais. Gwnewch yn siŵr bod eich dolen ar agor i Tyfu’n Wyllt ei gwylio.

Efallai y bydd yn haws lanlwytho eich fideo i safwe rhannu yn gyntaf, fel YouTube neu Vimeo. Ond gwiriwch y gosodiadau preifatrwydd i wneud yn siŵr nad yw eich fideo ar gael i’w gwylio gan y cyhoedd, os nad ydych am iddynt ei gweld.

Cofiwch sicrhau eich bod wedi derbyn caniatâd pawb sydd yn y fideo a’ch bod wedi dweud wrthynt y bydd yn cael ei rannu gyda Tyfu’n Wyllt. Os yw eich fideo yn cynnwys pobl ifanc dan 18 oed, bydd rhaid ichi dderbyn caniatâd gan eu rhieni.

Os bydd creu fideo yn anodd i’ch grŵp oherwydd unrhyw anghenion mynediad penodol, cysylltwch gyda Thyfu’n WYllt i drafod syniad addas arall.

Beth i’w gynnwys yn eich cyflwyniad…

 1. Cyflwynwch eich grŵp.
 2. Dywedwch wrthym am eich syniad a pham eich bod am ei wneud.
 3. Eglurwch sut fydd eich syniad yn dathlu planhigion brodorol y DU.
 4. Dangoswch neu dywedwch wrthym am y gofod yr ydych am ei drawsnewid.
 5.  Eglurwch sut fydd eich prosiect yn cael effaith positif ar gyfer bioamrywiaeth – gall hyn gynnwys buddiannau ar gyfer peillwyr, adar a bywyd gwyllt arall.
 6. Dywedwch wrthym pwy fyddwch yn eu cynnwys a beth fyddant yn ei wneud.
 7. Ar beth wnewch chi wario’r £2000?

Ar hyn o bryd, y cyfan fydd ei angen yw trosolwg. Er enghraifft, dylech sôn am unrhyw ddeunyddiau, offer, planhigion neu hyfforddiant y byddwch eu hangen, amser staff neu gostau digwyddiadau.

Sylwer: Gellir defnyddio hyd at 25% o’r grant i dalu i staff o’ch grŵp drosglwyddo gweithgareddau’r prosiect.

Darllenwch 'Sut ellir gwario’r grant?' am fanylion llawn ar sut y gellir defnyddio’r grant.

Byddem yn argymell cymryd cipolwg ar gwestiynau’r ffurflen gais mewn da bryd cyn y dyddiad cau, fel y gallwch baratoi’r wybodaeth angenrheidiol.

Edrychwch ar y gwestiynau’r yma...

 

Tyfu’n Wyllt Grantiau Cymunedol - Cwestiynau 2022.pdf

 

Cofiwch gwblhau ac anfon eich ffurflen gais erbyn 10am ar 04/04/22.   

Gofynnir ichi ddarparu:

 • Copi o gyfansoddiad, neu ddogfen debyg, eich grŵp.  
 • Enw a manylion cyswllt arweinydd prosiect penodedig ac ail gyswllt, i drafod gyda Tyfu’n Wyllt.  
 • Copi o lythyr / e-bost yn cadarnhau caniatâd y perchennog tir, os yn berthnasol i’ch syniad prosiect.  
 • Copi o bolisi a gweithdrefnau eich grŵp ar gyfer diogelu plant ac oedolion agored i niwed.  
 • Manylion unrhyw bartneriaid neu sefydliadau cefnogol fydd yn rhan o’r prosiect neu fydd yn cynnig cymorth.  
 • Dolen i’ch fideo cyflwyniad cryno.  
 • Gallwch hefyd rannu hyd at dri llun yn dangos y gofod yr ydych am ei drawsnewid, mae hyn yn ddewisol.

 

 

 

Cynlluniwch sut i gynnwys pobl yn ddiogel.

Bydd angen ichi ystyried iechyd a diogelwch pawb sy’n gysylltiedig â’ch prosiect, mae hyn yn cynnwys Covid-19. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn disgwyl y bydd gan eich grŵp asesiadau risg priodol yn eu lle ar gyfer eich holl weithgareddau. Dylech hefyd sicrhau bod gweithdrefnau diogelu priodol yn eu lle i warchod unrhyw bobl dan 18 oed, neu oedolion agored i niwed, fydd yn rhan o’ch prosiect. Fe ofynnwn ichi gyflwyno copi o’ch polisi a gweithdrefnau diogelu pan fyddwch yn ymgeisio. 

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod am unrhyw beryglon yn eich gofod.

Cyfrifoldeb eich grŵp fydd ymchwilio i’r gofod yr ydych am ei drawsnewid a gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel ac yn addas ar gyfer eich gweithgareddau arfaethedig. Mae pethau pwysig i’w hystyried yn cynnwys:  

 • Gwybod am leoliad unrhyw wasanaethau tanddaearol os byddwch yn tyllu
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n digwydd yn yr ardal leol
 • Chwilio am bresenoldeb sbwriel peryglus, fel gwydr wedi torri

Os nad ydych yn siŵr, siaradwch trwy hyn yn ofalus gyda pherchennog y tir.  

 

Ymgysylltwch gyda phobl yn ardal leol eich prosiect.

Cyn ymgeisio am grant, gwiriwch na fydd y gweithgareddau yr ydych yn eu cynllunio’n cael effaith andwyol ar sut y bydd rhanddeiliaid eraill yn defnyddio neu’n profi gofod cymunedol. Efallai y gallent hefyd rannu syniadau gwych i helpu i wneud eich prosiect hyd yn oed yn well!

 

Gwnewch yn siŵr bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus priodol ar gyfer eich gweithgareddau.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd tîm Tyfu’n Wyllt wrth law i ddarparu cefnogaeth prosiect cyffredinol a chymorth gydag unrhyw ymholiadau fydd gennych am eich grant.

Yn ogystal, bydd tîm Tyfu’n Wyllt yn cysylltu’r grwpiau llwyddiannus, er mwyn annog cefnogaeth cymheiriaid a chewch fynediad hefyd i raglen Tyfu’n Wyllt o sgyrsiau a hyfforddiant ar-lein.

Mae’n bwysig nodi NA fydd tîm Tyfu’n Wyllt yn gallu eich cynghori gydag unrhyw agweddau technegol neu ddydd-i-ddydd o drosglwyddo eich prosiect.

Er enghraifft, unrhyw amodau safle penodol, priddoedd, adnabod planhigion, tirlunio neu dechnegau adeiladu.

Gofynnwn ichi holi arbenigwyr lleol am y math yma o gymorth. Un ai unigolion gwybodus y mae eich grŵp yn eu hadnabod neu sefydliadau lleol, sydd â’r sgiliau angenrheidiol. Efallai y rhoddir hyn am ddim, neu gallwch ddefnyddio cyfran o’ch grant i dalu am y cymorth yma.

Mae’n bwysig, wrth gynllunio eich syniad, i feddwl pa gymorth y gallech fod ei angen a gwneud yn siŵr y bydd ar gael yn ddidrafferth. Rydym am ariannu prosiectau dyfeisgar – ond mae rhaid iddynt hefyd fod yn hawdd i’w cyflawni.

Yn y ffurflen gais rydym yn gofyn ichi ddweud wrthym am unrhyw grwpiau partner, sefydliadau neu unigolion fydd yn helpu i wneud eich prosiect yn llwyddiant.

Mae ffynonellau gwybodaeth defnyddiol yn cynnwys:

Byddwn yn derbyn ceisiadau tan 10am ar 04/04/22.

Wedi’r dyddiad cau i ymgeisio, byddwn yn adolygu pob un o’r ceisiadau a dderbynnir a chreu rhestr fer o’r syniadau prosiect sydd wedi gwneud yr argraff fwyaf arnom.

Fe roddwn wybod i’r grwpiau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y cam nesaf tua chanol Ebrill. Felly cadwch lygad am e-bost oddi wrth Tyfu’n Wyllt.

Rhoddir gwybod i grwpiau sydd DDIM ar y rhestr fer trwy e-bost erbyn diwedd mis Ebrill 2022. Oherwydd nifer fawr y ceisiadau, cofiwch na fydd modd i Tyfu’n Wyllt gyflwyno adborth uniongyrchol i’r grwpiau hyn.

Os bydd eich grŵp ar y rhestr fer, yna fe ofynnwn ichi am fwy o fanylion am eich cynlluniau. Bydd hyn yn cynnwys anfon y canlynol atom:

 • Cyllideb fanylach yn dangos sut y byddwch yn gwario’r arian.
 • Amserlen ddrafft yn nodi pryd y cynhelir eich gweithgareddau.

Fe ddarparwn dempledi syml a chanllawiau i’ch helpu i baratoi’r hyn fyddwn am ei weld.

Rhoddir pythefnos i bob un o’r grwpiau ar y rhestr fer i gyflwyno eu cynllun cyllideb a’u hamserlen. Yna, bydd ein panel o arbenigwyr yn dethol y pum prosiect llwyddiannus.

Dyrennir grantiau i syniadau prosiect sy’n cyflawni orau’r criteria a amlinellir gan Tyfu’n Wyllt ac sy’n cyflawni orau amcanion ein rhaglen, darllenwch 'Pa fath o brosiectau allwn ni eu hariannu?' am fanylion llawn.

Mae Tyfu’n Wyllt yn cadw’r hawl i wneud y penderfyniad terfynol ynghylch pa grwpiau fydd yn derbyn grant ac ni cheir unrhyw drafodaeth ynghylch y penderfyniad hwn.

 

Cysylltu

Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech drafod eich syniadau...

E-bostiwch Tyfu’n Wyllt: hellogrowwild@kew.org

Galwch ni ar: 07826 873 421 neu ar 020 4526 4885.

Stay in touch

We're passionate about UK native plants and fungi, and how they can help people grow and learn together. Sign up to find out more!